Giới Thiệu

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ Thư viện

CHỨC NĂNG

Quản lý và tổ chức các hoạt động của Thư viện nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

NHIỆM VỤ

a) Công tác bổ sung, phát triển nguồn tư liệu

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống tư liệu của thư viện trong Nhà trường. 

- Bổ sung phát triển nguồn tư liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường; thu nhận các tài liệu do Trường ban hành, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, luận văn, giáo trình, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng. 

- Lập kế hoạch mua sắm các loại sách, báo chí theo yêu cầu của các đơn vị.

b) Công tác xử lý, lưu trữ, quản lý, phục vụ tài liệu

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; kiểm kê; thanh lý tài liệu.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu.

c) Công tác khác

- Liên kết, trao đổi với các nhà xuất bản, các thư viện, học liệu khác.

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

(published on )


Log in to Your Account:
Welcome

Website sử dụng tốt nhất trên các trình duyệt hiện đại như Chrome, firefox ....